Drets i deures

 L'esportista/ Drets i deures

DRETS

 •  Dret a conèixer l'organisme responsable de la realització del control de dopatge.

 •  Dret a ser informat dels passos essencials del procediment de control i de les seves conseqüències.

 •  Dret a sol·licitar informació addicional sobre la recollida de mostres.

 •  Dret a ser informat de les conseqüències davant la resistència o negativa a sotmetre's al control sense justificació vàlida.

 •  Dret a no sotmetre's a la prova, si hi ha justa causa, entenent per tal la impossibilitat d'acudir com a conseqüència de lesió que l'impedeixi objectivament sotmetre's al control o quan la subjecció al control, degudament acreditada, posi en greu risc la salut de l'esportista.

 •  Dret a designar una persona degudament documentada, perquè l'acompanyi durant el procés de recollida de mostres.

 •  Dret de l'esportista discapacitat a sol·licitar les adaptacions necessàries en la presa de mostres. Així mateix, l'esportista discapacitat té dret a accedir a la sala de presa de les mostres directament amb un acompanyant, quan ho necessiti.

 •  L'esportista menor d'edat té dret a accedir a la sala de presa de la mostra directament amb un acompanyant, podent renunciar a aquest dret sense que això invalidi el control.

 •  Dret a sol·licitar una demora per sotmetre's al control per diverses raons (entrega de medalles, emergència mèdica, etc.), a condició d'estar acompanyat a tot arreu i en tot moment per l'escorta.

 •  Dret a no sotmetre's a un control de dopatge fora de competició que s'iniciï en la franja horària compresa entre les 23 hores i les 6 hores del dia següent, excepte en casos degudament justificats.

 •  Dret a ser informat per escrit de les raons que justifiquen la no observança de la limitació horària anterior.

 •  Dret a ser informat sobre el tractament i cessió de les seves dades i dels drets que l'assisteixen en els termes que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 •  L'esportista amb llicència federativa per participar en competicions d'àmbit estatal té dret a sol·licitar una Autorització d'Ús Terapèutic (AUT) que li permeti utilitzar substàncies o mètodes prohibits inclosos en la llista de substàncies i mètodes prohibits en vigor.

 •  Dret a col·locar les anelles de seguretat per part dels esportistes sota la supervisió de la persona responsable del control.

 •  Dret a comprovar totes les dades transcrites al Formulari de Control de dopatge.

 •  Dret a obtenir una còpia de l'acta.

DEURES

 •  L'esportista inclòs al grup d'esportistes sotmesos a controls té el deure de facilitar les dades que permetin la seva localització habitual mitjançant l'emplenament dels formularis corresponent. Aquesta obligació també recaurà en els esportistes a qui específicament ho comuniqui l'AGAD.

 •  L'esportista que participi en una prova o comeptició no podrà abandonar la mateixa fins que no s'hagin realitzat les notificacions dels seleccionats per ser sotmesos a un control de dopatge, excepte en el cas excepcional que hagi de ser evacuat a un centre assistencial per haver patit una lesió greu, circumstància que haurà d'acreditar suficientment i de comunicar a l'oficial de control de dopatge de la competició.

 •  L'esportista té el deure de sotmetre's al control.

 •  L'esportista té el deure de presentar un document d'identitat amb fotografia (DNI, passaport, etc.)

 •  L'esportista té el deure de romandre en tot moment sota l'observació dels companys de l'Equip de recollida de mostres designats a tal efecte, desde la notificació fins a la finalització del procés de recollida de mostres.

 •  L'esportista té el deure d'identificar-se en qualsevol moment davant el membre de l'Equip de recollida de mostres que ho sol·liciti i mitjançant documentació oficial que confirmi la seva identitat i inclogui fotografia.

 •  L'esportista té el deure de presentar-se a l'àrea de control del dopatge o al lloc indicat per a la recollida de les mostres, de seguida que hagi estat notificat per a tal fet i en les condicions que indiqui la notificació.

 •  L'esportista té el deure d'indicar, en el moment de passar un control de dopatge, els tractaments mèdics als que està sotmès, els responsables dels mateixos i l'abast del tractament.

 •  L'esportista amb llicència federativa per participar en competicions d'àmbit estatal a qui s'hagi expedit una autorització d'ús terapèutic (AUT) per part d'un organisme internacional, està obligat a remetre una còpia a l'AGAD per al seu registre des de l'inici de validesa de la mateixa. Serà vàlida la comunicació en format electrònic.

 •  L'esportista té el deure de complir amb el procediment de mostreig (qualsevol desviació pot ser una violació antidopatge).

 •  Signar l'acta una vegada que el control s'hagi efectuat.
Subscriu-te per rebre la nostra Newsletter Assabentat de les darreres actualitzacions i notícies de l'AGAD.
Utilitzarem el teu correu per a informar-te de novetats i notícies relacionades amb antidopatge. No el compartim amb tercers, i en la nostra política de privadesa trobaràs informació addicional sobre aquest tractament, i sobre la manera d'exercir els teus drets d'accés, rectificació i supressió, entre altres.